برچسب: مایع لکه بر لباس ونیش طلایی مخصوص لباس های رنگی